Política de privacitat 2021-09-29T20:06:24+00:00

POLÍTICA DE PRIVACITAT

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

1. DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Raó Social: JOSE CASTILLO TORRE DE MER (en endavant, la “Empresa” o el “responsable”).
Domicili: C / LA PAU, 59-08.757 – CORBERA DE LLOBREGAT – BARCELONA
Telèfon: 936504149
E-mail per a comunicacions en matèria de protecció de dades: jcescoladeconduccio@gmail.com

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

1.1. Normativa aplicable

La nostra Política de Privacitat s’ha dissenyat d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a l’ tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei Orgànica 3/2018 de el 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i Garantia dels Drets Digitals.

A l’facilitar-nos les seves dades, vostè declara haver llegit i conèixer la present Política de Privadesa, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés a el tractament de les seves dades personals d’acord a les finalitats i termes aquí expressats.

L’Empresa podrà modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privacitat podran ser complementades per l’Avís Legal, Política de Cookies i les condicions generals que, si escau, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El tractament que realitzem de les seves dades personals respon a les següents finalitats:
– Proporcionar-li informació relacionada amb els serveis d’ensenyament per a l’obtenció de permisos de conduir, que ofereix la nostra empresa i que detallen en aquest lloc web.
– Realitzar la contractació dels nostres serveis mitjançant l’acceptació de l’corresponent pressupost / comanda i / o la signatura d’un contracte mercantil.
– Enviar-per correu electrònic i / o postal les notícies i novetats sobre la nostra entitat.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

2.1. Termini de Conservació de les seves dades

Conservarem les seves dades personals des que ens doni el seu consentiment fins que ho revoqui o bé sol·liciti la limitació de l’tractament. En aquests casos, mantindrem les seves dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

3. LEGITIMIACIÓ I DADES RECOLLIDES

La legitimació per al tractament de les seves dades és el consentiment exprés atorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (omplir el formulari corresponent i marcar la casella d’acceptació d’aquesta política) en el moment de facilitar les seves dades personals.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

3.1. Consentiment per tractar les seves dades

A l’omplir els formularis, marcar la casella “Accepto la Política de Privadesa” i fer clic per enviar les dades, o a l’remetre correus electrònics a l’Empresa a través dels comptes habilitades a l’efecte, l’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privacitat, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés a el tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats indicades.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

3.2. Categories de dades

Les dades que es recullen es refereixen a la categoria de dades identificatives, com poden ser: Nom i cognoms, Telèfon, Adreça Postal, Empresa, Correu electrònic, així com l’adreça IP des d’on s’accedeix a l’formulari de recollida de dades.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

4. MESURES DE SEGURETAT

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, l’informem que s’han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, segons l’Art. 32 de l’RGPD EU 679/2016.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

5. CESSIÓ DE DADES

No es preveuen cessions de dades ni transferències internacionals de les seves dades, a excepció de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions així com en aquells casos en què una autoritat judicial ens ho requereixi.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

6. DRETS DEL USUARI

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. El responsable de l’arxiu deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos,
D’acord amb la legislació vigent té els següents drets: dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió, dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, dret a oposar-se a el tractament, dret a la portabilitat dels dades i així mateix, a revocar el consentiment atorgat. Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

6.1. Com exercitar els meus drets?

Per exercir els seus drets, ha de dirigir-se a l’responsable, sol·licitant el corresponent formulari per a l’exercici de el dret triat. Opcionalment, pot acudir a l’Autoritat de Control competent per obtenir informació addicional sobre els seus drets. Les dades de contacte per a l’exercici dels seus drets són el telèfon 936504149 i el correu electrònic: jcescoladeconduccio@gmail.com. Recordeu acompanyar una còpia d’un document que ens permeti identificar-lo.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

7. CONSENTIMENT PER ENVIAMENT DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

Així mateix, i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, completant el formulari de recollida de dades i marcant la corresponent casella “Accepto l’enviament de comunicacions electròniques “, està atorgant el consentiment exprés per enviar-li a la seva adreça de correu electrònic, telèfon, fax o un altre mitjà electrònic a enviament d’informació sobre l’empresa.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

8. CONSENTIMENT PER EL SERVEI DE CAPTCHA DE GOOGLE

Acceptes i entens que la API reCAPTCHA funciona recollint informació de maquinari i programari, com a dades del dispositiu i aplicacions, i els envia a Google perquè els analitzi. La informació que es recull sobre l’ús que fas del servei s’utilitzarà per a millorar reCAPTCHA i per a fins de seguretat general. No s’usarà amb finalitats relacionats amb la publicitat personalitzada de Google. D’acord amb la Secció 3(d) dels Termes del Servei de les API de Google, acceptes que, si utilitzes les API, ets responsable de proporcionar les notificacions i els consentiments necessaris perquè es recullin aquestes dades i es comparteixin amb Google. Si resideixes a la Unió Europea, tant tu com els clients del teu API heu de complir la Política de Consentiment d’Usuaris de la Unió Europea. L’ús que facis de reCAPTCHA està subjecte a limitacions de crides. Google pot implementar aquestes limitacions a la seva discreció aplicant qualsevol dels mitjans descrits en la secció sobre limitacions de crides o en aquests termes del servei.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀